Faller Packaging optimerer produktionen af sekundæremballage for medicinalproducent

Faller Packaging optimerer produktionen af sekundæremballage for medicinalproducent

Flere og flere ordrer i mindre og mindre partistørrelser og med korte produktionstider øger kompleksiteten gennem hele forsyningskæden i medicinalbranchen. Det fører til flaskehalse i produktionen ligesom produktionen af den fornødne sekundæremballage risikerer at blive unødigt bekostelig og tidskrævende. Emballagespecialisten Faller Packaging har hjulpet en virksomhed med at gøre denne proces hurtigere, billigere, mere pålidelig og mere bæredygtig

Medicinal- og sundhedsbranchen hører til et af de største og mest dynamiske vækstmarkeder i verden.

Det er der flere årsager til, herunder en hurtigt voksende verdensbefolkning og den demografiske forandring hen mod en stigende levealder. Derfor stiger efterspørgslen på medicin og andre farmaceutiske produkter.

For de fleste medicinalproducenter er markedet imidlertid også blevet mere flygtigt på grund af tiltagende international konkurrence, nye behandlings- og doseringsformer samt en stigende individualiseringstendens.

Derudover falder den såkaldte time-to-market, hvilket vil sige, at flere og flere produkter kommer på markedet på kortere og kortere tid.

Dette har tungtvejende konsekvenser for produktionen i branchen: De enkelte ordrers partistørrelse aftager, mens ordremængden stiger.

Det resulterer i hyppigere ændringer i og skiftende krav til produktionsprocessen. Korte produktionstider og en høj omkostningseffektivitet er vigtige parametre for at have succes på dette marked.

Alt dette fører til, at hele forsyningskæden til fremstillingen af farmaceutiske produkter bliver betydeligt mere kompleks – også hvad angår produktionen af den dertilhørende emballage.

Større produktdiversitet, mindre forudsigelighed
Den tiltagende individualisering af medicinalprodukter fører til en stigende produktdiversitet. Det berører især sekundæremballagen – dvs. foldeæsker, etiketter og indlægssedler – som ofte er tilpasset kunden og landet.

Det bliver sværere for medicinalvirksomheder på forhånd at vurdere behovet korrekt og dermed styre tiden samt produktions- og logistikprocesserne derefter.

Resultatet er unødvendige omkostninger, der kunne være undgået, forbundet med eksempelvis lagerplads, transport, maskinstandsning eller tilintetgørelse af overflødige materialer.

En virksomhed i medicinalindustrien, som blandt andet fremstiller sårbehandlingsprodukter på fabrikken i Sydtyskland, har beskæftiget sig med denne problematik.

Den stigende efterspørgsel på produkterne gjorde, at produktionsmængden steg støt år for år – uden at kapaciteten på fabrikken kunne udvides.

Stigende ordremængder med små partistørrelser og korte produktionstider resulterede i flaskehalse i produktionen, forårsagede unødvendige omkostninger og indskrænkede producentens leveringsdygtighed og -pålidelighed mærkbart.

Bekostelige bestillings- og kontrolprocesser forenkles
Virksomheden havde på daværende tidspunkt allerede gennem længere tid brugt Faller Packaging som leverandør af sekundæremballage.

Emballagespecialisten med hovedsæde i Waldkirch i det sydlige Tyskland leverede foldeæsker, etiketter og indlægssedler produceret på den nærliggende fabrik – kunden sendte dog altid selv en bestilling til hvert produkt. En dyr og unødigt kompliceret proces.

Dertil kom, at medicinalproducenten lod alle indgående varer undergå en striks kvalitetskontrol – det gjaldt også emballagen.

Pladsen hvor de leverancer, der skulle kontrolleres, blev midlertidigt opbevaret, var imidlertid begrænset og ofte overfyldt. Resultatet heraf var fejl i indplaceringen og dyre forsinkelser på grund af overbelastning af kontrolafdelingen.

I samarbejde med Faller Packaging gik virksomheden i gang med at gøre produktionsprocessen simplere, hurtigere og mere effektiv.

Det første skridt var at gruppere ordrerne på foldeæsker, etiketter og indlægssedler efter produktet – i stedet for tre ordrer kunne virksomheden nu nøjes med at sende en enkelt.

Leverandøren kunne så fordele de såkaldte KIT-ordrer mellem de forskellige fabrikker i henhold til den interne produktionskapacitet, fremstille ordrerne og til sidst sætte dem sammen på paller allerede før afsendelse til kunden.

Fuld kontrol over beholdningen
Desuden implementerede medicinalvirksomheden sammen med leverandøren et vendor-managed inventory (VMI).

Derved overtog Faller Packaging det fulde ansvar for beholdningen af sine produkter hos kunden. Systemet leverer data om det enkelte produkts beholdning og salg.

I stedet for at få individuelle ordrer modtager Faller Packaging nu information via disse data om, hvornår der er brug for hvilket produkt og i hvilken mængde, og kan derefter sætte den tilsvarende produktion i gang.

På denne måde kan emballagespecialisten levere ordrerne til kunden med kort frist, hvorved lagerkapaciteten aflastes betydeligt.

Fordi råstoffer og kapacitet planlægges på et tidligt tidspunkt og effektivt kan tages i brug, er der tid og penge at spare.

Medicinalproducenten uddelegerede derved en betydelig del af kompleksiteten ved anskaffelsen af sekundæremballage og kunne dermed øge sit fokus på den egentlige værdiskabelse.

For at optimere kvalitetssikringsprocessen har Faller Packaging som certified supplier overtaget kontrollen med de leverede produkter.

Det er nu ikke længere nødvendigt for medicinalproducenten at kontrollere produkterne efter levering.

Emballagen, som skal bruges i produktionen, kan således efter en kort modtagelseskontrol så at sige just-in-time leveres til pakkelinjen, hvilket er en enorm besparelse, både hvad angår tid og omkostninger.

Med Faller Packagings bidrag faldt medicinalvirksomhedens produktionstid med gennemsnitligt 65 %, mens omkostningerne blev reduceret med ca. 400.000 EUR.

-hawin

 

21/1 2022