Panther-Gruppen tilslutter sig Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Panther-Gruppen tilslutter sig Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Med Panther Gruppens optagelse i den globale organisation SBTi tager virksomheden det næste skridt på vejen mod en betydelig reduktion af emissionerne. Målet er at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader i overensstemmelse med Parisaftalen

Panther-Gruppen har siden grundlæggelsen for 120 år siden med udgangspunkt i produktion og forarbejdning af bølgepap været i konstant udvikling. Bæredygtighed har altid været en integreret del af virksomhedens strategi.

Den forpligtelse, som koncernen nu har påtaget sig, og dermed opfyldelsen af de fastsatte mål, er et yderligere bevis på dette engagement.

SBTi (www.sciencebasedtargets.org), der støttes af CDP/Carbon Discloser Project, FN's Global Compact, World Resources Institute/WIR og WWF, hjælper virksomheder med at opstille ambitiøse emissionsreduktionsmål i overensstemmelse med de seneste klimavidenskabelige erkendelser.

De mere end 3.200 industrivirksomheder, der allerede har tilsluttet sig initiativet, har forpligtet sig til at halvere de nuværende emissioner indtil 2030 og at opnå netto-nul-emissioner indtil 2050 (https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action).

SBTi definerer og understøtter bedste praksis inden for videnskabeligt baseret målstrategi, stiller desuden ressourcer og vejledning til rådighed for at minimere hindringer for tiltaget, og foretager en uafhængig vurdering og godkendelse af virksomhedernes mål.

Ansvar og innovation går hånd i hånd
Panther-Gruppen har langsigtet fokus på og stræber altid efter at bidrage til beskyttelse og bevarelse af miljøet (jord, luft og vand) og specifikt at minimere sit eget CO2-fodaftryk.

Dette omfatter produkternes indvirkning på CO2-emissionerne i hele værdikæden, fra råvareproduktion, produktion og forarbejdning af bølgepap, frem til levering til kunden.

I hele kæden bestræber Panther-Gruppen sig på at reducere og substituere emissionsintensive faktorer – og dette samtidigt med at kvaliteten af produkterne opretholdes og endda forbedres.

Under hensyntagen til de enkelte produktionssteder og deres respektive forhold er der blevet fastlagt foranstaltninger med en målsætning frem til 2050. For blot at nævne et enkelt eksempel: i hele Panther-Gruppen anvendes CO2-neutral elektricitet siden 2021.

De aktuelle tal viser, at det gennemgående er lykkedes Panther-Gruppen at reducere sine emissioner. Det er resultatet af en lang række tiltag, fra idriftsættelse af de mest moderne maskiner, optimeret logistik og bevidst brug af energi og materialer.

Ved at tilslutte sig SBT-initiativet viser Panther-Gruppen, at vi er bevidste om behovet for at handle aktivt. Et kig ind i fremtiden viser, at emissionerne skal reduceres hurtigst muligt.

-hawin

Læs mere om SBT-initiativet HER

 

3/8 2022